ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Όροι και Προϋποθέσεις

Ο ιστότοπος www.kreport.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») δημιουργήθηκε, διαχειρίζεται και λειτουργεί από WHISTLER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ , ΑΦΜ 801497986, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 158010903000 και διεύθυνση έδρας Μαγνησίας 46 14576 Διόνυσος (εφεξής «εμείς» ή/και «διαχειριστές»). Η πρόσβαση στον Ιστότοπο και οι προσφερόμενες υπηρεσίες διέπονται από τους ακόλουθους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν και, υπό την προϋπόθεση πλήρους αποδοχής αυτών, να προβούν σε περαιτέρω χρήση των υπηρεσιών. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, από κοινού με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν τη συνολική και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ αφενός των διαχειριστών και αφετέρου των Επισκεπτών και των Χρηστών του Ιστότοπου και δεσμεύει μόνο αυτούς.

 

1.  Υπηρεσίες Ιστότοπου

1.1 Συνδρομητικές υπηρεσίες

Ο Ιστότοπος προσφέρει έναντι οικονομικού ανταλλάγματος στους χρήστες (εφεξής «Χρήστης») που επιθυμούν περαιτέρω εμπλουτισμένο υλικό ειδησεογραφικού περιεχομένου, πληροφορίες, κείμενα ποικίλης θεματολογίας και είδους, άρθρα, σχολιασμό επικαιρότητας, επιδιώκοντας την υψηλού επιπέδου, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και πληροφόρηση. Ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του Ιστότοπου, λαμβάνει εξατομικευμένο ενημερωτικό και ειδησεογραφικό περιεχόμενο με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφεξής «newsletter») που δηλώνει και έχει τη δυνατότητα υποβολής σχολίων.

 

2. Εγγραφή σε Συνδρομητικές Υπηρεσίες

2.1 Η εγγραφή στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες του Ιστότοπου τελείται μέσω συμπλήρωσης των πεδίων της αντίστοιχης φόρμας. Κατά την εγγραφή, ο Χρήστης παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Όνομα χρήστη (user name)
  • Κωδικός πρόσβασης στον λογαριασμό χρήστη (password)
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο Χρήστης δηλώνει ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι ανακριβή ή/και αναληθή, διατηρούμε το δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού Χρήστη, άνευ περαιτέρω διατυπώσεων. Για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων επισκεφθείτε την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.

2.2 Η εγγραφή στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες, είναι απόλυτα και αυστηρά προσωπική και εμπιστευτική και δεν μεταβιβάζεται ούτε εκχωρείται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

2.3 Ο Χρήστης δηλώνει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που ορίζει κατά την εγγραφή του είναι υπαρκτή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό του έλεγχο. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του, ο Χρήστης παραλαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που παρείχε προς επιβεβαίωση του ονόματος χρήστη (user name) και του κωδικού πρόσβασης (password) που ο ίδιος έχει ορίσει κατά την εγγραφή του. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τον Χρήστη από την αυθαίρετη ή/και παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνσή του από τρίτους.

2.4 Τα στοιχεία πρόσβασης στον λογαριασμό, δηλαδή το όνομα χρήστη (user name) και ο κωδικός πρόσβασης (password), που ορίζει ο Χρήστης, είναι αυστηρά προσωπικά και δεν πρέπει να κοινοποιούνται ή/και να γνωστοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο σε οιονδήποτε τρίτο. Ο Χρήστης παραμένει προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πράξη που διενεργείται από τον προσωπικό λογαριασμό του. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τον Χρήστη από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του λογαριασμού από τρίτους, λόγω κοινοποίησης των στοιχείων πρόσβασης ή για οιονδήποτε άλλο λόγο. Ρητά αναφέρεται ότι διατηρούμε το δικαίωμα να αξιώσουμε την καταβολή αποζημίωσης από τον Χρήστη, σε περίπτωση που υποστούμε οιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των στοιχείων πρόσβασης. Για τον λόγο αυτόν, οι χρήστες δέον να προβαίνουν στην προσεκτική χρήση του λογαριασμού, και συνιστούμε την τυπική έξοδο (logout) μετά από εκάστη χρήση. Σε περίπτωση που ο Χρήστης διαπιστώσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση ή παραβίαση ασφαλείας, δέον να επικοινωνεί άμεσα με τους διαχειριστές του Ιστότοπου στη διεύθυνση support@kreport.gr

2.5 Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της δημιουργίας λογαριασμού Χρήστη και την επιτυχή εγγραφή στις συνδρομητικές υπηρεσίες είναι η καταβολή του αντίτιμου για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 3 του παρόντος.

 

3. Συνδρομή

3.1 Είδη συνδρομών

Ρητά επισημαίνεται ότι η ανανέωση συνδρομής είναι αυτόματη, με τη λήξη της προηγούμενης χρονικής περιόδου χρήσης. Στην περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί την διακοπή της πρόσβασης στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες, πρέπει να ακολουθήσει την περιγραφόμενη στον όρο 4 διαδικασία Ακύρωσης Συνδρομής. Σε περίπτωση μη καταβολής του αντιτίμου Συνδρομής κατά τους περιγραφόμενους στον όρο 3.2. όρο τρόπου, η παροχή των Συνδρομητικών Υπηρεσιών διακόπτεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που καθίσταται ληξιπρόθεσμη.

3.2 Καταβολή Συνδρομής

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα πληρωμής της Συνδρομής με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Mέσω πιστωτικής κάρτας Visa, MasterCard, Maestro. Η πληρωμή θα γίνεται μέσο της τράπεζας Eurobank.

Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή, πλήρη και αληθή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ρητά ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα στοιχεία αυτά ή/και την ορθή χρήση τους.

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής έκδοσης είτε αποδείξεως λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου. Για την έκδοση Τιμολογίου, σε νομικά πρόσωπα και σε ελεύθερους επαγγελματίες, ο Χρήστης παρέχει επιπλέον τα ακόλουθα στοιχεία: επωνυμία εταιρείας ή ονοματεπώνυμο επαγγελματία, διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ, ΔΟΥ και επάγγελμα.

 

4.  Ακύρωση Συνδρομής

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ανανέωση της συνδρομής του μετά τη λήξη χρονικής περιόδου χρήσης ανά πάσα στιγμή, με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση support@kreport.gr, δηλώνοντας την επιθυμία του να τερματίσει τη δυνατότητα ανανέωσης της συνδρομής του. Στην περίπτωση ακύρωσης και τερματισμού της συνδρομής, η υπηρεσία διακόπτεται από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της χρονικής περιόδου.

 

5.  Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ρητά διευκρινίζεται δια του παρόντος, ότι με την αποδοχή των όρων χρήσης και την εγγραφή στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες στον Ιστότοπο, ο Χρήστης δίνει ρητή συγκατάθεση και επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμά του υπαναχώρησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 (ιβ) περίπτωση (ιγ) του Νόμο 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών.

 

6.  Λειτουργία και Διαθεσιμότητα Ιστότοπου

6.1 Οι Επισκέπτες και οι Χρήστες καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι για την υλικοτεχνική υποδομή για την πρόσβαση στον Ιστότοπο. Συγκεκριμένα οι Επισκέπτες και οι Χρήστες αναλαμβάνουν το κόστος του εξοπλισμού και της σύνδεσης στο Διαδίκτυο, το κόστος συντήρησης και λαμβάνουν εν γένει όλα τα κατάλληλα μέτρα και τις ρυθμίσεις για να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά τους.

6.2 Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για τη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου και προς τούτο προβαίνουμε τακτικά σε διαδικασίες συντήρησης ή/και αναβάθμισης αυτής. Μολαταύτα, οι Χρήστες και οι Επισκέπτες αποδέχονται ότι οι διαχειριστές δικαιούται και δύνανται να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα ή/και να τροποποιούν το σύνολο ή μέρος του Ιστότοπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση. Ως εκ τούτου οι διαχειριστές ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιουδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από αδυναμία πρόσβασης των Επισκεπτών ή/και των Χρηστών στον Ιστότοπο, από την παύση του συνόλου ή μέρος αυτής, την καθυστέρηση, τη διακοπή ή την κακή ποιότητα λήψης των Υπηρεσιών, την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

6.3 Παρ’ ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή και εύλογη προσπάθεια προστασίας και ασφάλειας του Ιστότοπου, του newsletter και του περιεχομένου που διαβιβάζεται από ή μέσω  ενσύρματων ή/και ασύρματων δικτύων επικοινωνιών από κακόβουλο λογισμικό, δεν  παρέχεται ρητή εγγύηση ότι τούτο καθίσταται εφικτό. Στο πλαίσιο αυτό κάθε Επισκέπτης και Χρήστης δέον με δική του επιμέλεια να διασφαλίζει την προστασία των συσκευών του μέσω της χρήσης κατάλληλου λογισμικού (antivirus ή άλλων λειτουργικών συστημάτων προστασίας) κατά την πρόσβαση στον Ιστότοπο και τη χρήση των Υπηρεσιών. Οι Επισκέπτες και οι Χρήστες αναγνωρίζουν ρητά ότι ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την μεταφορά ή παραλαβή παράνομου περιεχόμενου κάθε φύσης, καθώς και για τυχόν ζημία προκληθεί από την χρήση του Ιστότοπου.

 

7.  Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

7.1 Ο Ιστότοπος και το περιεχόμενο αυτού συνιστούν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προστατεύονται η εμφάνιση διεπαφής χρήστη, η διάταξη και ο πηγαίος κώδικας του Ιστότοπου, καθώς και όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των άρθρων, βάσεων δεδομένων, σχεδίων, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδιασμού, τρόπου παρουσίασης, εικονιδίων και όλων των αρχείων του, και το σύνολο των στοιχείων και εκφράσεων εκείνων που συνιστούν προστατευόμενα έργα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε χρήση τους χωρίς την άδεια των δικαιούχων, πέραν της ρητά επιτρεπόμενης βάσει των παρόντων όρων, απαγορεύεται πλήρως. Η αναπαραγωγή, τροποποίηση, αναδημοσίευση με οποιοδήποτε τρόπο, επεξεργασία και εν γένει κάθε πράξη που εμπίπτει στο απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα επί του περιεχομένου ή μέρους του περιεχομένου του Ιστότοπου, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη άδεια των διαχειριστών ή/και των δικαιούχων.

7.2 Οι διαχειριστές νόμιμα προβαίνουν στην παρουσίαση των έργων αυτών στο κοινό είτε ως δικαιούχοι των δικαιωμάτων, είτε λαμβάνοντας την κατάλληλη άδεια από τους δικαιούχους των έργων είτε επειδή η παρουσίαση επιτρέπεται εκ του νόμου. Στις περιπτώσεις εκείνες που δημιουργός ή δικαιούχος του περιεχομένου είναι τρίτος, υφίσταται ρητή μνεία στο όνομα αυτού, καθώς και παραπομπή στον ιστότοπό του, εφόσον τούτο είναι διαθέσιμο.

7.3 Στον Ιστότοπο εμφανίζονται σήματα, διακριτικοί τίτλοι και διακριτικά γνωρίσματα τα οποία αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα ή προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα των διαχειριστών του ή τρίτων. Κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων που πηγάζουν από τις ανωτέρω ενδείξεις, και ιδίως η χωρίς άδεια αναπαραγωγή, απομίμηση ή παραποίηση και χρήση τους στις συναλλαγές, απαγορεύεται και επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.

7.4 Απαγορεύεται ρητά η παρέμβαση με τεχνικό ή κάθε άλλο μέσο επί του Ιστότοπου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η χρήση κακόβουλου λογισμικού με σκοπό την εξαγωγή ή την αντιγραφή έργων, πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων που προσφέρονται μέσω του Ιστότοπου, καθώς και κάθε παρέμβαση που επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία αυτής.

7.5 Η λειτουργία του ιστότοπου είναι σύμφωνη με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και σεβόμαστε πλήρως τα δικαιώματα χρηστών και κάθε τρίτου. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι στο πλαίσιο ανάρτησης οποιουδήποτε υλικού ή/και έργου παραβιάζονται δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σας (πνευματικής ή βιομηχανικής), επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@kreport.gr.

 

8. Περιορισμός Ευθύνης

8.1 Το περιεχόμενο του Ιστότοπου παρέχεται «όπως ακριβώς έχει», χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, άμεσες ή έμμεσες. Ειδικότερα, ουδεμία εγγύηση παρέχεται για την αδιάκοπη λειτουργία του Ιστότοπου και την αδιάλειπτη παροχή των προσφερόμενων Υπηρεσιών, καθώς και για την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των πληροφοριών και την καταλληλόλητα αυτών για τη χρήση αυτών για οιοδήποτε σκοπό.

8.2 Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις ή/και για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) από Επισκέπτες ή Χρήστες του Ιστότοπου ή τρίτους από αιτία που με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση των Υπηρεσιών ή/και την αδυναμία παροχής αυτών ή/και των πληροφοριών που διατίθενται μέσω του Ιστότοπου.

8.3 Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για προσβλητική, παράνομη ή δυσφημιστική συμπεριφορά άλλων χρηστών ή τρίτων και εν γένει για τις πράξεις άλλων χρηστών ή τρίτων, καθώς και για το περιεχόμενο που δημιουργείται, αναρτάται ή τοποθετείται από άλλους χρήστες ή τρίτους στον Ιστότοπο.

 

9. Υποχρεώσεις Επισκεπτών και Χρηστών

9.1 Διευκρινίζεται και καθίσταται αμοιβαία αποδεκτό ότι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του οποιοδήποτε τρίτου για το περιεχόμενο που αναρτάται στον Ιστότοπο καθίσταται το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει.

9.2 Απαγορεύεται ρητά στους Χρήστες η κοινοποίηση των στοιχείων πρόσβασης στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες και η πρόσβαση σε αυτές. Επίσης, απαγορεύεται ρητά η κοινοποίηση ή/και η αντιγραφή του περιεχομένου των Συνδρομητικών Υπηρεσιών.

9.3 Οι Επισκέπτες και οι Χρήστες ρητώς αποδέχονται ότι κατά την χρήση των Υπηρεσιών του Ιστότοπου δεν παραβιάζουν τον νόμο και τα χρηστά ήθη. Ενδεικτικά, κατά την χρήση των Υπηρεσιών, οι Επισκέπτες και οι Χρήστες δέον να απέχουν από κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη που

(α) δύναται να προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα, την προσωπικότητα, την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων

(β) ζημιώνει ή δύναται να βλάψει με οιονδήποτε τρόπο τους διαχειριστές ή οποιονδήποτε τρίτο, ενδεικτικά διαδίδοντας εν γνώσει τους ψευδείς πληροφορίες.

9.4 Ρητά απαγορεύεται στους Επισκέπτες και στους Χρήστες να εγκαθιστούν, να αναρτούν, να διαθέτουν ή/και να προωθούν περιεχόμενο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό, ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό αρχείο ή πρόγραμμα σχεδιασμένα να επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της παρεμπόδισης πρόσβασης και χρήσης αυτών.

9.5 Ρητά απαγορεύεται στους Επισκέπτες και στους Χρήστες να αναρτούν, να διαθέτουν ή/και να προωθούν διαφημιστικό περιεχόμενο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των διαχειριστών του Ιστότοπου.

9.6 Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις να μην επιτρέψουμε ή/και να διαγράψουμε περιεχόμενο, πληροφορία ή/και σχόλιο το οποίο κατά την κρίση μας παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή/και τον νόμο, ή παραβιάζει δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, με ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας.

9.7 Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης, διατηρούμε το δικαίωμα απαγόρευσης πρόσβασης στον Ιστότοπο και διαγραφή του λογαριασμού του Χρήστη.

 

10. Κανόνες Περιοχής Σχολιασμού

10.1 Ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει στους Χρήστες τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε συζητήσεις μέσω της ανάρτησης γραπτών σχολίων σε άρθρα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και εν γένει στο περιεχόμενο του Ιστότοπου. Οι Χρήστες δέον να επιδεικνύουν κόσμια και ευπρεπή συμπεριφορά και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες αναρτήσεις, δηλώσεις ή/και διατυπώσεις.

10.2 Εφόσον ο Ιστότοπος παρέχει στους Χρήστες την κατάλληλη υποδομή και τα μέσα για την ανάρτηση και τη δημοσίευση σχολίων, ωστόσο όλες οι πληροφορίες και όλο το περιεχόμενο που προσθέτει Χρήστης, είτε αναρτάται δημόσια είτε ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη αυτού. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ή/και να συναχθεί, ότι οι διαχειριστές του Ιστότοπου αποδέχονται, υιοθετούν ή ενστερνίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες ιδέες, απόψεις ή αντιλήψεις των χρηστών. Οι Χρήστες φέρουν στο ακέραιο την ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο που αναρτούν, καθώς και για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από το περιεχόμενο αυτό.

10.3 Σε περίπτωση αθέμιτης, παράνομης ή προσβλητικής ανάρτησης σχολίου, διατηρούμε το δικαίωμα άμεσης διαγραφής αυτού ή ακόμα και του λογαριασμού του Χρήστη που το ανάρτησε.

 

11. Σύνδεσμοι

Ο Ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους τους οποίους διαχειρίζονται και ελέγχουν τρίτοι φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών και των πληροφοριών ιστότοπων τρίτων, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που μεταβεί σε αυτούς.

 

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η χώρα. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Τυχόν διαφορές από την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης και τη χρήση των Υπηρεσιών του Ιστότοπου υπάγονται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας.

 

13. Λοιποί Όροι

Οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής, τροποποίησης και αλλαγής των όρων με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των επισκεπτών και των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή/και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.  Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτούς. Για τον λόγο αυτόν συνίσταται στους Επισκέπτες και στους Χρήστες να ανατρέχουν στους παρόντες Όρους Χρήσης.

ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ Ή ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.