ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ιστότοπου

Με παρούσα  Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και το πλαίσιο βάσει του οποίου συλλέγουμε, αποθηκεύουμε διατηρούμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των Επισκεπτών και των Χρηστών του Ιστότοπου. Περαιτέρω, περιγράφονται οι σχετικές μας υποχρεώσεις και τα δικαιώματά των Επισκεπτών και των Χρηστών του Ιστότοπου σε ότι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η WHISTLER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με την ιδιότητα αυτή επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Επισκεπτών και των Χρηστών.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
WHISTLER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
Έδρα: Μαγνησίας 46 14576 Διόνυσος

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: info@kreport.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) : ………….

 

1.  Ορισμοί

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα και για τους οποίους δεν παρέχεται εν συνεχεία ορισμός έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εν συνεχεία και χάριν συντομίας «ΓΚΠΔ»).

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία: Κάθε μία ή περισσότερες πράξεις, που πραγματοποιείται/πραγματοποιούνται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Νομοθετικό Πλαίσιο»): Ο ΓΚΠΔ και κάθε κανονιστικό κείμενο της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Συνθήκη, Σύνταγμα, Κανονισμός, Οδηγία, Νόμος, κ.ο.κ.) που ρυθμίζει την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή την ιδιωτική ζωή και στο οποίο εμπίπτουν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

2.  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Ακολούθως, παρατίθενται συνοπτικά συνοπτική περιγραφή της επεξεργασίας, οι κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου ή/και κατά την χρήση των υπηρεσιών, ο σκοπός της επεξεργασίας και η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται από τους Επισκέπτες και τους Χρήστες του Ιστότοπου, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον υποβλήθηκαν, όπως αναφέρεται στη συνέχεια.

Συνοπτική Περιγραφή Επεξεργασίας Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται Σκοπός Επεξεργασίας Νομική Βάση επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Εγγραφή στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες – Δημιουργία Λογαριασμού

Ονοματεπώνυμο

Όνομα Χρήστη (username)

Κωδικός Πρόσβασης (password)

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)

 

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και

χρησιμοποιούνται, προκειμένου να

δημιουργηθεί ο λογαριασμός χρήστη

και να είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης και για την παροχή των Συνδρομητικών Υπηρεσιών.
Συνδρομή

Επιπλέον των δεδομένων εγγραφής συλλέγονται:

διεύθυνση,

επάγγελμα ΑΦΜ,

ΔΟΥ

Τα στοιχεία αυτά

χρησιμοποιούνται από την, προκειμένου να είναι

δυνατή

η έκδοση των

νόμιμων παραστατικών.

 

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης αλλά και για την συμμόρφωση μας με έννομες υποχρεώσεις, όπως η έκδοση

φορολογικών παραστατικών.

Περιήγηση στον Ιστότοπο

Διεύθυνση IP και πληροφορίες σύνδεσης,

που συλλέγονται

μέσω Cookies

 

Βελτιστοποίηση λειτουργίας Ιστότοπου και παροχής υπηρεσιών

 

Η επεξεργασία γίνεται στο

πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης και της εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων μας και δη για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία, η ασφάλεια και η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

Επικοινωνία με τους διαχειριστές

Ονοματεπώνυμο, Email, τηλέφωνο και λοιπά στοιχεία και δεδομένα που

μπορεί να εμπεριέχονται

στο μήνυμά σας

Επεξεργασία και χειρισμός του αιτήματός σας

Η επεξεργασία γίνεται στο

πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης και της εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων μας και δη την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων Υπηρεσιών.

 

3.  Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους Επισκέπτες και τους Χρήστες διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο. Σε περίπτωση ακύρωσης των Συνδρομητικών Υπηρεσιών, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για ένα έτος μετά τη λήξη χρονικής περιόδου χρήσης.

 

4.  Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Διαβιβάζουμε δεδομένα μόνο σε συνεργαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (π.χ. λογιστήριο) με τα οποία έχουμε ειδική σύμβαση επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

 

5.  Μέτρα Ασφαλείας

Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες εφαρμόζοντας κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών και των Χρηστών. Ειδικότερα:

…………..

 

6.  Δικαιώματα Υποκειμένων

Οι Επισκέπτες του Ιστότοπου και οι Χρήστες των Υπηρεσιών, ως Υποκείμενα των Δεδομένων που παρέχουν, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων:

(i) Ανάκληση συγκατάθεσης

Σε εκείνες τις εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό τελείται επί της νομικής βάσης της συγκατάθεσης των Υποκειμένων, δύνανται να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν αίρει τον νόμιμο χαρακτήρα της επεξεργασίας των δεδομένων επί τη βάσει της συγκατάθεσης για το διάστημα μέχρι την ανάκληση αυτής.

(ii) Το δικαίωμα της πρόσβασης

Καθένας από τους Χρήστες και τους Επισκέπτες, ως Υποκείμενο των Δεδομένων, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών που διατηρούνται για ατομικά για αυτόν. Περαιτέρω, έκαστο πρόσωπο δύναται να λάβει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το ίδιο ατομικά.

(iii) Το δικαίωμα της διόρθωσης

Κάθε Επισκέπτης και Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων, στην περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

(iv) Το δικαίωμα της διαγραφής

Κάθε Επισκέπτης και Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών του δεδομένων. Ρητά σημειώνεται ότι το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο, στην περίπτωση που υφίσταται ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων από εμάς.

(v) Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας

Κάθε Επισκέπτης και Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

(vi) Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Κάθε Επισκέπτης και Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη λήψη των προσωπικών του δεδομένων σε αναγνώσιμο από μηχανήματα, καθώς και να αιτηθεί τη διαβίβαση αυτών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο καθίσταται τεχνικά εφικτό

(vii) Το δικαίωμα εναντίωσης

Κάθε Επισκέπτης και Χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία, εν όλω ή εν μέρει, των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Ρητά σημειώνεται ότι το δικαίωμα της εναντίωσης δεν είναι απόλυτο, στην περίπτωση που υφίσταται ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων από εμάς.

(viii) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 

Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, o Χρήστης ή ο Επισκέπτης δύναται να υποβάλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.