Kreport > articles > Αξιολόγηση της 6ης  Έκθεσης του IPCC (AR6) για το μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής: Η συνεισφορά της Ομάδας Εργασίας ΙΙΙ

Αξιολόγηση της 6ης  Έκθεσης του IPCC (AR6) για το μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής: Η συνεισφορά της Ομάδας Εργασίας ΙΙΙ

Της Καθηγήτριας Φοίβης Κουντούρη*

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης της Έκτης Έκθεσης Αξιολόγησης (AR6), η οποία θα αποτελείται από την συνεισφορά τριών Ομάδων Εργασίας (Working Groups I, II και ΙΙΙ) με τις αντίστοιχες Εκθέσεις τους, καθώς και από μια συνολική Έκθεση, που θα ενσωματώνει τις επιμέρους συνεισφορές (Synthesis Report).

Στο διάστημα μεταξύ 21 Μαρτίου μέχρι 01 Απριλίου 2022, έλαβαν χώρα οι συναντήσεις του Working Group III (WG III), στις οποίες συμμετείχα ως παρατηρήτρια, με την ιδιότητα μου ως Προέδρου του European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE), της μεγαλύτερης επιστημονικής ένωσης οικονομολόγων περιβάλλοντος και φυσικών πόρων παγκοσμίως με περισσότερα από 1200 ινστιτούτα από 85 και πλέον χώρες, ως μέλη.

Η συνεισφορά του WG III στην 6η Έκθεση Αξιολόγησης του IPCC (AR6) είναι να αξιολογήσει την πρόοδο στον περιορισμό των εκπομπών και το εύρος των διαθέσιμων επιλογών μετριασμού στην ενέργεια και τα αστικά συστήματα αλλά και σε τομείς όπως η γεωργία, η δασοκομία και η χρήση γης, τα κτίρια, οι μεταφορές και η βιομηχανία, μέσα στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης θα αξιολογήσει τη σύνδεση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δράσεων και μακροπρόθεσμων μονοπατιών εκπομπών που περιορίζουν την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η Έκθεση βασίζεται σε προηγούμενες εκθέσεις της IPCC και παρουσιάζει νέα ευρήματα από τη σχετική βιβλιογραφία. Το πρώτο βασικό στοιχείο της Έκθεσης αφορά τις εξελίξεις στο πεδίο των διεθνών πολιτικών, όπως η Σύμβαση Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων του Πρωτοκόλλου του Κιότο και της υιοθέτησης της Συμφωνίας του Παρισιού, την Ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), καθώς και ο ρόλος της διεθνούς συνεργασίας, της χρηματοδότησης και της καινοτομίας. Δεύτερον, η Έκθεση αναδεικνύει τη σημαντικότητα της ποικιλομορφίας των εμπλεκόμενων παραγόντων για το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Μη κρατικοί οργανισμοί, Πόλεις, Επιχειρήσεις, Πολίτες και τοπικές κοινότητες, η νεολαία, συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, είναι απαραίτητο να συστρατευθούν στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τρίτον, τονίζεται η στενή σχέση μεταξύ των μονοπατιών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, προσαρμογής και ανάπτυξης. Η πορεία που ακολουθούν οι χώρες σε όλα τα στάδια της οικονομικής ανάπτυξης, αναμφισβήτητα επηρεάζουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ως εκ τούτου διαμορφώνουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες μετριασμού, οι οποίες ποικίλλουν από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή. Τέταρτον, η Έκθεση προσδιορίζει πολλαπλά αναλυτικά πλαίσια για την αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη δράση μετριασμού, τα εμπόδια και τις διαθέσιμες επιλογές. Αυτά περιλαμβάνουν την οικονομική αποδοτικότητα, την ηθική και την ισότητα, τις αλληλένδετες τεχνολογικές και κοινωνικές διαδικασίες μετάβασης, καθώς και τους θεσμούς και τη διακυβέρνηση.

Τέλος, είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά μια Έκθεση WG III, περιλαμβάνει ενότητες αφιερωμένες στις κοινωνικές πτυχές του μετριασμού, καλύπτοντας τους παράγοντες που διαμορφώνουν τα πρότυπα κατανάλωσης και τις ευκαιρίες μείωσης των εκπομπών από την πλευρά της ζήτησης, την καινοτομία, καθώς και την ανάπτυξη και διάδοση της τεχνολογίας. Η αξιολόγηση των μελλοντικών μονοπατιών μετάβασης καλύπτει τόσο τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (έως το 2030), όσο και τον μεσοπρόθεσμο (έως το 2050) και τον μακροπρόθεσμο (έως 2100), συνδυάζοντας την αξιολόγηση των υφιστάμενων δεσμεύσεων και δράσεων, με αξιολόγηση των προβλέψεων για μείωση των εκπομπών και τις συνέπειες τους έως το έτος 2100.

 

(*) Η Φοίβη Κουντούρη είναι Καθηγήτρια στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διευθύντρια στο “Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικό-Οικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία” (ReSEES) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών; Διευθύντρια της Μονάδας Αειφόρου Ανάπτυξης (SDU) και του EIT Climate-KIC Hub Ελλάδος στο Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογιών Πληροφορίας “ΑΘΗΝΑ”; Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (EAERE), Μέλος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών (WAAS),  και Συν-πρόεδρος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ευρώπης (UN SDSN Europe) και Ελλάδος (UN SDSN Greece). Επίσης είναι μέλος της Eθνικής Eπιτροπής για τη Κλιματική Αλλαγή του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, μέλος της συγγραφικής ομάδας της Έκθεσης Πισσαρίδη και Πpόεδρος του Alliance of Excellence for Research and Innovation on Aephoria (AE4RIAhttps://ae4ria.org/). Προσωπική ιστοσελίδα: www.phoebekoundouri.org